©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


12 lutego 2008

los cudzoziemca przyłapanego na przestępstwie

Cudzoziemiec przyłapany na wykroczeniu czy przestępstwie może zostać ukarany (kara w zależności od stopnia przewinienia) lub/i deportowany z Arabii z zakazem dożytwoniego do niej wjazdu. Co więcej, wg ostatnich przepisów jeśli cudzoziemiec zostanie uznany winnym jakiegokolwiek przestępstwa, cała jego rodzina zostanie deportowana. Przepis ten wprowadzono w życie, i kilka rodzin w Mekkce zawrócono do krajów pochodzenia/ojczystych. (za Saudi Gazette) Karę w Arabii wymierza się po przyznaniu się oskarżonego do winy lub po jej udowodnieniu (świadkowie, dowody). Na udowodnienie winy oczekuje się w więzieniu. Do więzienia można też trafić za spowodowanie wypadku samochodowego (nawet jeśli nie ma ofiar), jeśli nie dojdzie się do porozumienia z poszkodowanym na miejscu wypadku. Pobyt w więzieniu ma zagwarantować uiszczenie odszkodowania na rzecz poszkodowanego.

11 lutego 2008

kilka słów o uniwersytetach

King Saud University – Uniwersytet Króla Sauda: najstarszy uniwersytet w Riyadzie. Kiedy otwierano go w 1957 r., zatrudnionych było w nim tylko dziewięciu instruktorów nauczających 21 studentów. Dziś uniwersytet kształci około 25,000 studentów w dziedzinach takich jak: nauki humanistyczne, ścisłe, handel, inżynieria, medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, pedagogika, informatyka. Oferuje również doktoraty w wielu dziedzinach, i jest ceniony zwłaszcza za wydziały inżynierii oraz medycyny.

Islamic University - Uniwersytet Islamski: uniwersytet w Medynie, założony w roku 1961 i służy jako centrum studiów nad islamem oraz kultury islamu. Oferuje również programy z literatury arabskiej, nauk humanistycznych oraz ścisłych. Jego absolwentami są również obcokrajowcy z ponad 105 krajów.
Uniwersytet Imam’a Muhammada bin Sauda w Rijadzie, oraz Uniwersytet Umm Al-Quraa w Mekce, otrzymały status uniwersytetu odpowiednio w 1974 oraz w 1981 r; oferują programy w różnych dziedzinach nauk humanistycznych i ścisłych, min. inżynierii, architektury, nauk ścisłych, technologii i pedagogiki, choć obydwa cenione są wysoko głównie przez wzgląd na ich prawo islamskie, historię oraz literaturę arabską.

Uniwersytet Imam’a Muhammada bin Sauda ma oddziały w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Indonezji, Mauretanii, Dżibutti oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich oferujące programy w studiach islamskich oraz arabskich.

King Fahd University of Petroleum and Minerals -
Uniwersytet Ropy Naftowej oraz Minerałów Króla Fahda: założony we Wschodniej Prowincji w 1963 r., uznawany za jeden z najlepszych w świecie, oferuje programy z zakresu dziedzin nauk ścisłych, obejmujących inżynierię, nauki matematyczne, finanse, ekonomię, zarządzanie i marketing. Jego instytut badań przeprowadza studia w wielu dziedzinach, zwłaszcza petrochemii oraz z zakresu ochrony środowiska.

King Abdulaziz University – Uniwersytet Króla Abdulaziza: uniwersytet w Dżeddzie założyła grupa saudyjskich biznesmenów w 1967 r. Uniwersytet rozwijał się tak szybko, że w 1971 r., założyciele poprosili rząd o przejęcie odpowiedzialności za jego funkcjonowanie. Dziś jest jednym z największych uniwersytetów w Królestwie; z 42,000 studentami na studiach licencjackich i podyplomowych w różnych dziedzinach nauk.

King Faisal University – Uniwersytet Króla Faisala: uniwersytet we Wschodniej Prowincji Arabii, zapewnia studentom dwa campusy, w Damian i Hofuf, oferuje różnorodne studia w dziedzinach takich jak min. Medycyna, administracja, architektura, planowanie miejskie. Założony w 1975, uniwersytet słynie z znakomitych studiów rolniczych i weterynarii. Posiada farmy rolnicze - szkoleniowe oraz eksperymentacyjne w Hofuf, przeprowadza zaawansowane badania nad uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt.

King Khalid University- Uniwersytet Króla Khalida: najnowszy uniwersytet publiczny w Abha, Prowincji Asir, otwarty w 1998 r. Oferuje pięć fakultetów: pedagogikę, medycynę, prawo islamskie oraz podstawy religii, arabski i studia administracyjne.

Stypendia fundowane przez Rząd, pozwalają tysiącom Saudyjczyków kontynuować naukę poza granicami kraju, głównie w Stanach Zjednoczonych. 

9 lutego 2008

EDUKACJA

Kiedy powstało Królestwo Saudów, w 1932 roku, edukacja nie była dostępna dla każdego. Ograniczona była do indywidualnego nauczania w szkołach religijnych mieszczących się w meczetach na terenach miejskich. Szkoły te nauczały islamu oraz pisania i czytania. 
Przed końcem XX wieku, Arabia Saudyjska miała opracowany i działający system nauczania zapewniający bezpłatne nauczanie od przedszkola po uniwersytet dla wszystkich obywateli. 
Nadal centrum szkolnictwa pozostaje nauka islamu, aczkolwiek nowoczesny saudyjski system nauczania zapewnia wysoką jakość nauczania w różnych dziedzinach, współczesnych i tradycyjnych – od nauk humanistycznych po nauki ścisłe. 
 Szkoły o profilu podstawowym pojawiły się w Arabii w latach 30stych (XX wieku). Do roku 1945, Król Abdulaziz bin Abdur-Rahman Al-Saud, założyciel państwa, zainicjował szeroko zakrojony program zakładania szkół w Królestwie. Sześć lat później, w 1951 r., w Arabii było 226 szkół, w których uczyło się 29,887 studentów. 
W 1954 założono Ministerstwa Edukacji, pod nadzorem Księcia Fahd’a bin Abdulaziz’a. Objął on jako pierwszy pozycję Ministra d/s Edukacji. Pierwszy uniwersytet, znany dzisiaj jako Uniwersytet Króla Saud'a (King Saud University), został założony w Riyadzie, w roku 1957. Dzisiaj, system szkolnictwa w Arabii Saudyjskiej obejmuje osiem uniwersytetów, ponad 24,000 szkół i dużą ilość college’ów oraz innych instytutów naukowych oraz szkoleniowych. 


System, dostępny dla każdego obywatela Arabii, zapewnia studentom bezpłatną edukację, książki oraz usługi medyczne. Rocznie 25% budżetu państwa przeznaczanych jest na szkolnictwo (wraz z szkoleniem zawodowym). Arabia Saudyjska ceni wysoce edukację ze względu na jej ogromną wagę w rozwoju kraju. W XXI wieku szkoły prywatne otwierają się w całym Królestwie.

Ogólna edukacja w Królestwie obejmuje: sześć lat szkoły podstawowej, trzy lata średniej i wyższej. Ministerstwo Edukacji ustanawia ogólne standardy systemu szkolnictwa w kraju, i nadzoruje edukację osób niepełnosprawnych i specjalnej troski. Ministerstwo nadzoruje również szkoły dla dziewcząt oraz college’e, przedszkola oraz żłobki, sponsoruje programy nauki czytania dla kobiet. 

Pierwsza państwowa szkoła dla dziewcząt została otwarta w 1964 roku; w latach 90. (XX w), szkoły dla dziewcząt istniały w każdej części Królestwa. 
Z około 5 milionów studentów uczących się w szkołach saudyjskich w roku akademickim 2003-04, połowę stanowiły kobiety. 
Po ukończeniu edukacji na szczeblu podstawowym, studenci mogą kontynuować edukację w szkołach wyższych oferujących programy w dziedzinach nauk humanistycznych i ścisłych, lub szkołach zawodowych. 
Postępy studentów w danym roku szkolnym określają wszechstronne egzaminy przeprowadzane dwa razy w roku i nadzorowane przez Ministerstwo Edukacji. 
Liczba studentów na przestrzeni lat 1970-1990, wzrosła sześciokrotnie, zaś liczba nauczycieli zatrudnionych na całym etacie ponad dziewięciokrotnie. 
W Królestwie na 1 nauczyciela przypada 15 studentów - jest to współczynnik z najniższych w świecie. 
Rząd kontynuuje udoskonalanie standardów edukacji poprzez szkolenia dla nauczycieli, ulepszanie systemów oceniania studentów oraz pożytkując w nauczaniu zaawansowaną technikę. Jednym tego aspektem jest wprowadzanie nauk o komputerach w szkołach średnich. 
 W latach 70-tych (XX w), powołano Ministerstwo d/s Wyższej Edukacji. Jednym z celów było ustanowienie nowych instytucji oferujących wyższe wykształcenie na terenie całego kraju oraz rozwój obecnie istniejących. 
W 1999 r. Było 8 głównych uniwersytetów oraz duża liczba innych instytucji oferujących studia wyższe. W 2003, było też kilka prywatnych instytucji oferujących wyższe wykształcenie. Innym celem było ustanowienie studiów licencjackich oraz podyplomowych w większości dziedzin na uniwersytetach i w college’ach. W rezultacie, Saudyjczycy mogą teraz zdobywać stopnie naukowe w niemal każdej dziedzinie, i tylko jeśli zachodzi taka potrzeba, kontynuować edukację za granicą. 
 W 1993 r., król Fahd, którego wkład w rozwój edukacji w Arabii Saudyjskiej jest niezmierzony, wprowadził nowe założenia dla Rady d/s Wyższej Edukacji oraz Systemu Uniwersyteckiego mające na celu udoskonalenie wydajności saudyjskich uniwersytetów poprzez oferowanie programów w nowych dziedzinach, zachęcanie do współpracy miedzy saudyjskimi wyższymi uczelniami oraz wymianę doświadczeń kadry nauczycielskiej. W roku akademickim 2003-04, na saudyjskich uniwersytetach kształciło się około 200,000 studentów (z czego ponad połowa, to kobiety); imponujący wzrost od lat 70.  (XX w.), kiedy to liczba studentów wynosiła ok. 7,000. 
Uniwersytety: Króla Saud’a, Króla Abdulaziza, Króla Faisal’a, Imam’a Muhammad’a bin Saud’a i Umm Al-Qura – przyjmują zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Jest również wiele college’y wyłącznie dla kobiet. 


* * * 
Szkolnictwo w Arabii Saudyjskiej podlega czterem głównym urzędom: Ministerstwu Edukacji (Oświaty), Kierownictwu Głównemu d/s Edukacji Dziewcząt; Ministerstwu Wyższej Edukacji (Szkolnictwa) oraz Organizacji Generalnej d/s techników (szkolnictwo techniczne) oraz szkół zawodowych. Dodatkowo, inne jednostki rządowe nadzorują określone rodzaje instytucji oświatowych. 
Oświata finansowana jest w Arabii z budżetu państwa i jest bezpłatna na każdym poziomie. Dzieci wysyłane są do szkoły podstawowej w 6 roku życia. Uczą się w niej przez 6 lat. Szkoły nie są koedukacyjne (rozdzielność płci). Po ukończeniu 6 klasy, uczniowie zdają egzamin. Jeśli wynik jest pomyślny, otrzymują dyplom ukończenia szkoły podstawowej, który kwalifikuje do nauki w gimnazjum. 
Nauka w gimnazjum trwa 3 lata, w liceum kolejne 3. Obia oferują kierunki ogólne i specjalistyczne. 
Naukę, po pomyślnie zdanych egzaminach, studenci mogą kontynuować na uniwersytetach, lub innych wyższych uczelniach. Nauka w szkołach wyższych trwa 4 lata - studia humanistyczne i nauki społeczne (socjologia), 5-6 - medycyna, inżynieria, farmacja. 


Szkoły prywatne i państwowe. 
Szkolnictwo prywatne jest oficjalne promowane w Arabii Saudyjskiej. Instytucje prywatne są na wszystkich poziomach i otrzymują dotacje rządowe i wsparcie administracyjne. Licencje na prowadzenie szkół prywatnych udzielane są tylko dla obywateli Arabii Saudyjskiej. Rok szkolny zaczyna się we wrześniu i kończy w czerwcu. Szkoły państwowe w Arabii są dla Saudyjczyków oraz innych dzieci arabsko-języcznych. Oznacza to, że Arabowie, muzułmanie, którzy przyjechali tu do pracy, mogą posłać swoje dzieci do szkół państwowych. Szkoły mogą domagać się zaświadczenia o zamieszkaniu w okręgu danej szkoły. Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, nie wszystkie kierunki są dostępne dla arabsko-języcznych studentów (nie mających obywatelstwa saudyjskiego. 
W szkołach państwowych, jednym z przedmiotów obowiązkowych jest islam, nauka Koranu, szariatu - prawa islamskiego. 
Cudzoziemcy, którzy nie są muzułmanami i nie władają językiem arabskim, posyłają dzieci do szkół prywatnych lub "międzynarodowych", których jest w Arabii, a zwłaszcza w Rijadzie dość dużo, głównie z curriculum brytyjskim lub amerykańskim (American International School, zał. 1963); objęte są one nazwą Saudi Arabian International Schools. Opłaty są dość wysokie, dlatego warto negocjować z pracodawcą ich pokrycie, jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę (w Arabii zazwyczaj pracodawca pokrywa bez większych problemów koszta edukacji 2 dzieci, z 3 i ponad może być problem). Szkoły międzynarodowe są zazwyczaj koedukacyjne. Dzieci niemuzułmańskie, uczące się w prywatnych szkołach, nie muszą uczyć się islamu.

Wśród kobiet największą popularnością cieszą się studia z zakresu medycyny, pedagogiki oraz języków obcych. Od szkoły podstawowej po wyższe uczelnie w Arabii obowiązuje rozdział płci. W szkołach "żeńskich" nauczają kobiety, "męskich" - mężczyźni. Jeśli brakuje nauczycielek w określonej dziedzinie, mężczyźni wykładają - za pomocą telebimów. Pytania studentki mogą zadawać przez mikrofon. Ciekawostka - w szkołach państwowych nie ma dla dziewcząt zajęć z wychowania fizycznego (?), co mnie ogromnie dziwi, albowiem w szkołach tych nie nauczają mężczyźni... Ostatnio pojawiło się kilka artykułów prasowych na ten temat, domagających się wprowadzenia stosownych zmian do curriculum, i położenie nacisku na wychowanie fizyczne dziewcząt.


Strony internetowe uczelni dla kobiet:
Effat college ; Dar Al-Hikma college

Powyższe w większości na podstawie informacji opublikowanych na stronie internetowej saudyjskiego Ministerstwa d/s Edukacji.

3 lutego 2008

bezpieczeństwo

Arabia jest jednym z bardziej bezpiecznych krajów na świecie, co jednak nie oznacza, iż nie mają tu miejsca różnego rodzaju przestępstwa. Surowe kary nie zawsze odstraszają złoczyńców. Niedawno (kwiecień 2008) wg doniesień Saudi Gazette, dwaj saudyjscy żołnierze dopuścili się gwałtu na cudzoziemce, za co zostali skazani na karę śmierci. Odrębną kwesti jest problem terroryzmu. Jego ofiarami padają nie tylko cudzoziemcy, lecz również sami Saudyjczycy i muzułmanie. Rząd saudyjski wzmógł działania w walce z terroryzmem i odnosi na tym polu duże sukcesy. Cudzoziemcy powinni wykazywać szczególną ostrożność w trosce o swoje bezpieczeństwo. Z tego m.in. względu zaleca się powiadamianie ambasady o miejscu pobytu w Arabii Saudyjskiej. Strzeżonego, Pan Bóg strzeże.

2 lutego 2008

kalendarz muzułmański a gregoriański

W Arabii obowiązują dwa kalendarze kalendarz gregoriański i kalendarz muzułmański, inaczej zwany islamskim, księżycowym – albowiem opiera się na fazach księżyca. Rok w kalendarzu muzułmańskim liczy 12 miesięcy mających alternatywnie po 29 i 30 dni; 354 dni w roku; w określonych odstępach czasu są wstawiane w cyklu 30-letnim miesiące przestępne. Miesiąc zaczyna się z nowiem księżyca. Miesiące w kolejności: 1. Muharram; 2. Safar; 3. Rabii' al-Awwal; 4. Rabii'uth-Thaanii; 5. Dżumaad al-Awwal; 6. Dżumaad ath-Thaanii; 7. Radżab; 8. Sza'aban; 9. Ramadan (miesiąc postu); 10. Szawwal (pierwszy dzień to święto zakończenia postu, id al-fitr); 11. Dhul-Qi'adah; 12. Dhul-Hidżdżah (w tym miesiącu odbywają muzułmanie pielgrzymkę do Mekki, hadżdż - od niej nazwa miesiąca). Kalendarz rozpoczyna się od roku 622 n.e. – roku emigracji Proroka Muhammada z Mekki do Medyny. Rok liczy 354 dni czyli jest o 11 dni krótszy od roku w kalendarzu gregoriańskim. Stąd też odejmowanie roku hidżra od roku gregoriańskiego nie da nam liczby 622. Zwykle w tekstach daty wg tego kalendarza oznacza się używając skrótu [a.h.] lub [h] np. 1419 a.h. Dla zainteresowanych: Przelicznik dat

1 lutego 2008

islam

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego Mów: "On - Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy!" [Koran; sura Szczerość Wiary - Al-Ikhlas]
W Arabii Saudyjskiej religią panującą jest islam. Wyznawcy islamu - muzułmanie wierzą w Jedynego Boga (arab. Allah) – Boga Adama, Abrahama, Jakuba, Mojżesza, Jezusa, Muhammada, Stwórcę świata – widzialnego i niewidzialnego. Muzułmanie oddają cześć wyłącznie Bogu Jedynemu i tylko do Niego wznoszą modlitwy. Atrybuty Boga są wyjątkowe, charakterystyczne jedynie dla Allaha, stąd Islam odrzuca teorię, stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boga. Islam zabrania czynienia wizerunków Boga jak również stworzenia Boga – obrazów, rzeźb, itp. – stąd też nie uświadczy się w Arabii pomników wieszczy, znamienitych ludzi. Aczkolwiek w wielu sklepach, urzędach, biurach wiednieją zdjęcia przedstawiające członków panującej rodziny królewskiej. Rytm dnia wyznaczają modlitwy, których rozpoczęcie ogłaszane jest pięć razy dziennie we wszystkich meczetach. Podczas modlitwy obowiązuje zakaz handlu, sklepy są zamykane na ok. 30 minut. Islam opiera się na pięciu fundamentach, filarach. Są to: 1. wiara (iman) w Jednego Boga, Proroctwo Muhammada, świat niewidzialny (anioły, dżinny), życie przyszłe – Zmartwychwstanie, Sąd Ostateczny 2. modlitwa (salat) – pięć razy o określonych porach w ciągu doby 3. post (sijam) – obowiązkowy wmiesiącu ramadan 4. jałmużna (zakat) podatek od majątku przeznaczany raz w roku dla określonych w Koranie grup potrzebujących 5. pielgrzymka (hadżdż) – do Mekki przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwalają na to wiernemu zdrowie i ma środki finansowe (zarobione prawowicie, zgodnie z zasadami islamu). Święta Księga islamu – Koran to ostatnia i jedyna autentyczna Księga Święta objawiana przez Allaha za pośrednictwem anioła Gabriela - Muhammadowi, ostatniemu Prorokowi, w języku arabskim, w okresie od 610 r.ne. do 632 r.ne. Zawiera wskazówki odnośnie aktów czci, prawa rodzinnego, cywilnego, ekonomii, polityki, higieny, reguluje całokształt życia człowieka . Hadisy są to wypowiedzi Proroka, uczynki, nakazy; zebrane i uporządkowane przez komentatorów (min. Muslim, Bukhari, At-Tirmidhi, Ahmad) stanowiące drugie po Koranie źródło szariatu – prawa islamu. Hadisy dzielą się na określone kategorie, pod względem wiarygodności łańcucha przekazicieli oraz przekazywanych treści. Łańcuch przekazu (isnad) to ciąg przekazicieli hadisów Proroka Muhammada. Uczeni, którzy specjalizowali się w hadisach, tacy jak Bukhari i Muslim, doprowadzili isnad każdego hadisu, z którym się zetknęli niemalże do perfekcji. Jedynie świadomi niepodważonego autorytetu przekaziciela, oraz prawdziwości faktu, iż spotkał się on, uczył się od osoby poprzedzającej go w ‘łańcuchu przekazicieli’ lub nauczał osobę po nim następującą – akceptowali hadis jako autentyczny . Wypowiedzi te różnią się od Słowa Bożego – Koranu. Prorocy - muzułmanie wierzą we wszystkich Proroków, również w Jezusa, w jego niepokalane poczęcie, otaczają szacunkiem jego matkę, Maryję, od której imienia nazwana jest jedna z sur (rodział) Koranu.
Osobom poszukującym informacji o islamie, polecam blog MUZUŁMANKI.
"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm