©2008-2013 arabiasaudyjska.blogspot.com / Umm Latifa in Saudi Kingdom
ALL RIGHTS RESERVED / wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie i rozpowszechnianie artykułów, treści opublikowanych oraz zdjęć mego autorstwa bez mej zgody pisemnej zabronione.

Respect copy rights - they are protected.
Copying images, text published on the blog without a written permit from the author is forbidden, as well as removing name of the author and address of the blog from images published underneath. Do not commit cyber crime.


5 kwietnia 2008

małżeństwo z cudzoziemcem na terenie RP

Związek małżeński można zawrzeć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego (nie musi to być urząd właściwy dla miejsca zameldowania Polki/Polaka). Zgodnie z prawem polskim strony winny zgłosić się minimum miesiąc przed planowaną datą ślubu lub jedna ze stron – w celu złożenia dokumentów ponieważ zgodnie z kodeksem rodzinnym obowiązuje miesięczny termin oczekiwania na ślub. W szczególnych przypadkach Kierownik USC może zwolnić z tego wymogu. W tym celu należy złożyć podanie uzasadniające pośpiech.


Wymagane dokumenty -cudzoziemiec:
- dokument stwierdzający tożsamość (paszport; karta stałego pobytu) – do wglądu
- dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą. Dokument taki oprócz danych osobowych cudzoziemca oraz stanu cywilnego winien zawierać wyraźne stwierdzenie, że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem ma możność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce z Polką. Jest to zaświadczenie, którego treść może mieć poniższe brzmienie:
„Niniejszym zaświadczamy, że...... (imiona i nazwisko), syn..... (dane ojca i matki); obywatel .......(nazwa kraju), legitymujący się paszportem nr ......., kawaler, zdolny jest zgodnie z prawem .......... (nazwa kraju) zawrzeć związek małżeński z obywatelka Polski: ..... (imię i nazwisko), legitymującą się dowodem osobistym numer ........ (nr dowodu).”
UWAGA: należy zwrócić szczególną uwagę aby we wszystkich dokumentach tłumaczonych na język polski – pisownia imion, miejscowości była jednakowa (transliteracja na język polski) i aby poszczególne dokumenty – tzn. dane w nich zawarte nie różniły się między sobą
- jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) winien przedłożyć zezwolenie z Sądu. Takie zezwolenie wydają Sądy Rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca. Cudzoziemiec może wyznaczyć w Polsce pełnomocnika (pełnomocnictwo może podpisać w ambasadzie RP), który w jego imieniu złoży wniosek
- odpis skrócony aktu urodzenia – oryginał oraz tłumaczenie przysięgłe na polski - zapewnienie o braku przeszkód wykluczającym zawarcie małżeństwa (składane przed kierownikiem USC jako wymóg prawa polskiego) – jest to dokument, który podpisuje się w momencie składania dokumentów przed urzędnikiem stanu cywilnego w RP (jeśli cudzoziemiec przebywa za granicą i chce zawrzeć związek małżeński w Polsce, zapewnienie takie może podpisać przed konsulem RP w ambasadzie RP w swoim kraju. Można wzór zapewnienia otrzymać w polskim urzędzie stanu cywilnego, następnie przesłać faksem do ambasady RP w kraju w którym przebywa/zamieszkuje narzeczony. Narzeczony oryginał zaświadczenia powinien przesłać do narzeczonej w Polsce, a ona udać się z nim do właściwego USC).
Wymagane dokumenty - strona będąca obywatelem/ką RP:
- panna/kawaler - dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia /dla urodzonych poza danym miastem;
- wdowa/wdowiec - dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia /dla urodzonych poza danym miastem/, skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka /jeśli zgon został zarejestrowany poza danym miastem (miejscem ślubu); - rozwódka/rozwodnik - dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia /dla urodzonych poza danym miastem/, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli małżeństwo zawarte było poza danym miastem, bądź wyrok rozwodowy.


Tłumaczenia przysięgłe dokumentów na polski mogą wykonywać pracownicy ambasady RP (konsul lub ambasador). Oryginały dokumentów należy złożyć w USC w RP. W imieniu narzeczonego dok. złożyć może narzeczona. Cudzoziemiec może składać dokumenty za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP. Osoba nie posługująca się biegle polskim winna zgłosić się do USC (w celu zawarcia ślubu) w towarzystwie tłumacza przysięgłego języka jakim się posługuje. Opłaty za sporządzanie dokumentów poza granicami Polski w placówkach dyplom. RP mogą się różnić od opłat krajowych. ps. Jeśli powyższe wymaga zmian, bardzo proszę o komentarze.
oraz przeczytaj wszystkie wpisy opatrzone etykietą MALŻEŃSTWO

1 komentarz:

Druciaki pisze...

Witam,
pilnie poszukuję małżeństw (lub związków partnerskich) mieszanych do pracy magisterskiej.

Do wypełnienia kwestionariusz w internecie na 15minut. Jeden dla osoby narodowości polskiej, drugi dla małżonka cudzoziemca (po polsku lub angielsku).

Badanie jest całkowicie anonimowe

Jeśli znasz takie małżeństwo to baaaardzo proszę o kontakt a mejla:
magdittaa@gmail.com

pOzdrawiam
Magda

"Nie wierz w czyjeś zdanie, ani go nie przyjmuj, dopóki nie przekonasz się, że jest w pełni słuszne. Postępując inaczej wyrządzasz sobie krzywdę i daleki będziesz od poznania prawdy. Traktuj ludzi z czystym sercem, bez uprzedzeń, jak ktoś, kto chce zrozumieć i słuchać, by powiększyć swoją wiedzę, i przyjąć jeśli jest słuszna, a odrzucić, jeśli jest błędna". Ibn Hazm